Gmina Goszczyn
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510186193-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.
Gmina Goszczyn: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Goszczyn w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584624-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Goszczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54163500000000, ul. ul. Bądkowska  2, 05-610  Goszczyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 632 260, e-mail goszczyn@gminy.pl, faks 486 632 247.
Adres strony internetowej (url): www.goszczyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Goszczyn w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.7.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dowóz dzieci z terenu gminy Goszczyn do Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu i odwozie po zajęciach szkolnych w dni nauki szkolnej w niżej wymienionych kursach autobusowych: I. PSP Goszczyn Przywozy do szkoły: Autobus nr 1 Kurs nr 1: Szkoła Goszczyn – Broniszew – Olszamy – Lekarcice – Piekarty – Szkoła Goszczyn Kurs nr 2: Szkoła Goszczyn – Romanów – Olszew – Jakubów – Bądków – Szkoła Goszczyn Autobus nr. 2 Kurs nr 3: Szkoła Goszczyn – Nowa Długowola – Józefów – Długowola – Szkoła Goszczyn II. PSP Sielec Przywozy do szkoły: Autobus nr 3: Kurs nr 1: Szkoła Sielec – Lisów – Rykały – Szkoła Sielec – Modrzewina – Szkoła Sielec III. PSP Goszczyn Odwozy do szkoły: Autobus nr 1 Kurs nr 1: Szkoła Goszczyn – Długowola – Józefów – Olszamy – Broniszew – Lekarcice – Piekarty – Szkoła Goszczyn Kurs nr 2: Szkoła Goszczyn – Romanów – Olszew – Jakubów – Bądków – Szkoła Goszczyn Autobus nr. 2 Kurs nr 3: Szkoła Goszczyn – Piekarty – Lekarcice – Broniszew – Olszamy – Józefów- Długowola – Szkoła Goszczyn IV. PSP Sielec Odwozy do szkoły: Autobus nr 3 Kurs nr 1: Szkoła Sielec – Modrzewina – Szkoła Sielec – Rykały - Lisów Kurs nr 2: Szkoła Sielec – Modrzewina – Szkoła Sielec – Rykały - Lisów 2. Razem orientacyjna liczba dowożonych dzieci – ok. 159. Liczbę oraz wielkość autobusów należy dopasować do liczby orientacyjnej dowożonych dzieci. Kursy obejmują dowóz dzieci w wieku szkolnym po wyznaczonych trasach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 132087.78
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PKS Kielce Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Korczyn 138
Kod pocztowy: 26-067
Miejscowość: Strawczyn
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 142654.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142654.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 291924.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych