2018

Uchwała Nr XXIX.128.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:16:14.
Uchwała Nr XXIX.129.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie, nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 166..,.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:24:51.
Uchwała Nr XXIX.130.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie podziału Gminy Goszczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu..,.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:28:51.
Uchwała Nr XXIX.131.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Goszczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:31:47.
Uchwała Nr XXIX.132.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem.,.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:32:51.
Uchwała Nr XXIX.133.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:34:12.
Uchwała Nr XXIX.134.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie uchwalenia Wieloletnego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych bedących w posiadaniu Gminy Goszczyn na lata 2018-2021..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:35:27.
Uchwała Nr XXIX.135.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gimny Goszczyn w 2018 roku'.,.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:38:01.
Uchwała Nr XXIX.136.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 136.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:40:02.
Uchwała Nr XXIX.137.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1646W Goszczyn - Długowola.,.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:42:07.
Uchwała Nr XXIX.138.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2018 138.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:43:13.
Uchwała Nr XXX.139.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 kwietnia 2018 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goszczyn na lata 2018-2020 139.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 15:00:35.
Uchwała Nr XXX.140.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 kwietnia 2018 roku
 w sprawie podziału Gminy Goszczyn na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 140.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 15:02:39.
Uchwała Nr XXX.141.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 kwietnia 2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2018 141.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 15:03:47.
Uchwała Nr XXX.142.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 kwietnia 2018 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn-Daltrozów (ul.Piekarska) 142.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 15:05:32.
Uchwała Nr XXXI.143.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 28 maja 2018 roku
 w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Goszczyn nr XXXI.143.2018.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:12:08 | Data modyfikacji: 2018-12-11 08:54:25.
Uchwała Nr XXXII.144.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 14 czerwca2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn Nr XXXII.144.2018.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:56:27.
Uchwała Nr XXXIII.145.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 28 czerwca 2018 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oraz sprawozdania finasowego za 2017 rok 145.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:04:06.
Uchwała Nr XXXIII.146.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 28 czerwca 2018 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie za rok 2017 146.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:15:29.
Uchwała Nr XXXIII.147.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 28 czerwca 2018 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonaniu Budżetu za rok 2017.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:16:40.
Uchwała Nr XXXIII.148.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 28 czerwca 2018 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Goszczyn Nr XXXIII.148.2018.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:18:23.
Uchwała Nr XXXIII.149.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 28 czerwca 2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn Nr XXXIII.149.2018.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:19:33.
Uchwała Nr XXXIII.150.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 28 czerwca 2018 roku
 w sprawie zmiany uchwały nr XXX.142.2018 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1616 W.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:21:36 | Data modyfikacji: 2018-12-11 11:51:59.
Uchwała Nr XXXIV.151.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 lipca 2018 roku
 w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach....PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:23:19.
Uchwała Nr XXXIV.152.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 lipca 2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn 152.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:27:02.
Uchwała Nr XXXV.153.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 14 września 2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn 153.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:28:23.
Uchwała Nr XXXV.154.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 14 września 2018 roku
 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży tych na terenie Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:30:05.
Uchwała Nr XXXV.155.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 14 września 2018 roku
 w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczyn 155.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:31:43.
Uchwała Nr XXXVI.156.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 8 listopada 2018 roku
 w sprawie określenia wyskokości stawek podatku od nieruchomości 156.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:34:07.
Uchwała Nr XXXVI.157.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 8 listopada 2018 roku
 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:35:40.
Uchwała Nr XXXVI.158.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 8 listopada2018 roku
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:38:26.
Uchwała Nr XXXVI.159.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 8 listopada2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn 159.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:41:42.
Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 19
listopada 2018 roku
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn 1.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:43:52.
Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 19
listopada 2018 roku
 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Goszczyn 2.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:45:13.
Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3
grudnia 2018 roku

 

 Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 

 

 

w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Goszczyn

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:47:58 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:52:49.
Uchwała Nr II.4.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3
grudnia 2018 roku

 

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:48:05 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:55:10.
Uchwała Nr II.5.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3
grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

w sprawie powołania komisji rewizyjnej

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:48:10 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:55:35.
Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3
grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:48:20 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:55:49.
Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3
grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

w sprawie powołania komisji rolnictwa,ochrony środowiska i porządku publicznego

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:48:25 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:56:07.
Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3
grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

w sprawie powołania komisji oświaty,kultury,zdrowia i pomocy społecznej

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:48:35 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:56:20.
Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3
grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

w sprawie powołania komisji budżetu,finasów i rozwoju gospodarczego

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:48:43 | Data modyfikacji: 2018-12-11 10:57:10.
Uchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
3 grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Przeciw
3. Sijka Piotr -Przeciw
4. Renata Klaus -Przeciw
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Przeciw
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Przeciw
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 

w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:48:52 | Data modyfikacji: 2018-12-11 11:00:40.
Uchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
3 grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Przeciw
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Przeciw
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Przeciw
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Wstrzymał się
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Przeciw
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Goszczyn 10

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:48:59 | Data modyfikacji: 2018-12-11 11:01:57.
Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
3 grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Wstrzymał się
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Wstrzymała się
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Wstrzymał się
9. Krzysztof Białkowski -Wstrzymał się
10. Łukasz Białkowski - Przeciw
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Przeciw
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Wstrzymał się

 

w sprawie diety dla Radnych Gminy Goszczyn

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:49:16 | Data modyfikacji: 2018-12-11 11:04:31.
Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
3 grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Przeciw
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Wstrzymał się
13. Grzegorz Kowalczyk -Za
14. Przemysław Piórkowski -Wstrzymał się
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy Goszczyn

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:49:22 | Data modyfikacji: 2018-12-11 11:06:21.
Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
3 grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Przeciw
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Przeciw
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Przeciw
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Przeciw
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Goszczyn 14

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:49:31 | Data modyfikacji: 2018-12-11 11:08:48.
Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
3 grudnia 2018 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Przeciw
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Przeciw
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Wstrzymał się
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Wstrzymał się
14. Przemysław Piórkowski -Przeciw
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:49:37 | Data modyfikacji: 2018-12-11 11:09:58.
Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Wstrzymała się
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Nr.III.16.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:39:36 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:16:52.
Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Wstrzymała się
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Wstrzymał się
11. Aneta Wiśniewska -Wstrzymała się
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2019 Nr.III.17.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:44:46 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:17:45.
Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Nr.III.18.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:49:39 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:18:20.
Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Nr.III.19.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2018.19.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:06:53 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:18:40.
Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Nr.III.20.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Goszczyn na rok 2019.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:08:05 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:19:05.
Uchwała Nr III.21.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Nr.III.21.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goszczyn na lata 2019-2022.21.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:13:10 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:19:25.
Uchwała Nr III.22.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus - Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Nr.III.22.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego 'Posiłek w szkole i w domu' na lata 2019-2023 dla gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:14:05 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:19:57.
Uchwała Nr III.23.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus - Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Nr.III.23.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za swiadczenia z pomocy spolecznej na pomoc w formie posiłku... na lata 2019-2023.23.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:16:17 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:20:23.
Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Nr.III.24.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku...na lata 2019-2023.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:17:10 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:20:48.
Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Wstrzymał się
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Przeciw
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Przeciw
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Przeciw
15. Andrzej Pruszkowski -Wstrzymał się

 Uchwała Nr.III.25.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:18:04 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:21:56.
Uchwała Nr III.26.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku
 Uchwała Nr.III.26.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uzupełnienia składu komisji oświaty, kultury,zdrowia i pomocy społecznej.26.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:20:52.
Uchwała Nr III.27.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Wstrzymał się

 Uchwała Nr.III.27.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.27.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:23:25 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:23:10.
Uchwała Nr III.28.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Za
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Za
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Nr.III.28.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:24:19 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:23:34.
Uchwała Nr III.29.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 grudnia 2018 roku

1. Łukasz Piotrowski - Przeciw
2. Maksymilian Pietrusiński -Za
3. Sijka Piotr -Przeciw
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Przeciw
6. Urbańczyk Jadwiga nieobecna
7. Piotr Gawot- Za
8. Henryk Bednarski -Za
9. Krzysztof Białkowski -Za
10. Łukasz Białkowski - Wstrzymał się
11. Aneta Wiśniewska -Za
12. Andrzej Okrasa -Wstrzymał sie
13. Grzegorz Kowalczyk - Za
14. Przemysław Piórkowski -Za
15. Andrzej Pruszkowski -Za

 Uchwała Nr.III.29.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:25:11 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:25:50.
Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:25:11
Data modyfikacji: 2020-01-20 14:25:50
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska