2017

Uchwała Nr XIX.90.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2017 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017.90.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:30:12.
Uchwała Nr XIX.89.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2017 roku
 w spawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:32:28 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:33:22.
Uchwała Nr XIX.88.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2017 roku
 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:33:58.
Uchwała Nr XIX.87.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2017 roku
 w sprawei przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goszczyn na rok 2017.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:35:27.
Uchwała Nr XX.91.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 lutego 2017 roku
 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:37:34.
Uchwała Nr XX.92.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 lutego 2017 roku
 w sprawie projektu dostosowania sieci szkól ponadpodstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:40:15.
Uchwała Nr XX.93.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 lutego 2017 roku
 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goszczyn w 2017 roku.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:41:13.
Uchwała Nr XXI.94.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2017 roku
 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:43:20.
Uchwała Nr XXI.95.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2017 roku
 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadpodstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:46:13.
Uchwała Nr XXI.96.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2017 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych 96.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:49:45.
Uchwała Nr XXI.97.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2017 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017 97.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:50:42.
Uchwała Nr XXII.98.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 maja 2017 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:22:36 | Data modyfikacji: 2018-04-25 13:11:52.
Uchwała Nr XXIII.99.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:28:07 | Data modyfikacji: 2018-04-25 13:07:10.
Uchwała Nr XXIII.100.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie za 2016 rok....PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:52:15 | Data modyfikacji: 2018-04-25 13:06:57.
Uchwała Nr XXIII.101.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2016..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:54:13 | Data modyfikacji: 2018-04-25 13:06:45.
Uchwała Nr XXIII.102.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn przez inne niż Gmina Goszczyn osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości....PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:55:42 | Data modyfikacji: 2018-04-25 13:06:33.
Uchwała Nr XXIII.103.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie przystapienia do realizajci projektu p.n. 'Nauka szansą na rozwój' w ramach działania 10.1 'Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży', poddziałanie 10.1.1 'Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)' .,.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:59:57 | Data modyfikacji: 2018-04-25 13:05:54.
Uchwała Nr XXIII.104.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:01:19 | Data modyfikacji: 2018-04-25 13:05:33.
Uchwała Nr XXIV.105.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 10 sierpnia 2017 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goszczyn 105.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:12:45.
Uchwała Nr XXIV.106.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 10 sierpnia 2017 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goszczyn 106.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:14:04.
Uchwała Nr XXIV.107.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 10 sierpnia 2017 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goszczyn 107.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:15:06.
Uchwała Nr XXIV.108.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 10 sierpnia 2017 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017 108.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:16:20.
Uchwała Nr XXIV.109.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 10 sierpnia 2017 roku
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:17:49.
Uchwała Nr XXV.110.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:20:49.
Uchwała Nr XXV.111.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie w którego skład wchodzą sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Goszczynie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:22:36.
Uchwała Nr XXV.112.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sielcu.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:36:05.
Uchwała Nr XXV.113.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:38:14.
Uchwała Nr XXV.114.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.79.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:40:43.
Uchwała Nr XXV.115.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.96.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:42:39.
Uchwała Nr XXV.116.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 116.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:43:56.
Uchwała Nr XXV.117.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017 117..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:47:18.
Uchwała Nr XXVI.118.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 roku
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:51:04.
Uchwała Nr XXVI.119.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:52:55.
Uchwała Nr XXVI.120.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 120.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:54:08.
Uchwała Nr XXVI.121.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017 121.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:56:14.
Uchwała Nr XXVI.122.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 roku
 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skragę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w grójcu na Uchwałę nr XXX 2 2006 Rady Gminy w Goszczynie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:57:49.
Uchwała Nr XXVII.123.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 listopada 2017 roku
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:59:20.
Uchwała Nr XXVIII.124.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 15 grudnia 2017 roku
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 124.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:01:15.
Uchwała Nr XXVIII.125.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 15 grudnia 2017 roku
 Uchwała Budżetowa Gminy Goszczyn na Rok 2018 125.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:03:46.
Uchwała Nr XXVIII.126.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 15 grudnia 2017 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Goszczyn na rok 2018.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:05:54.
Uchwała Nr XXVIII.127.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 15 grudnia 2017 roku
 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:06:58.
Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:06:58
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska