2015

Uchwała Nr IV.14.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2015 roku
 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:05:28 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:19:26.
Uchwała Nr IV.15.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2015 roku
 w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Goszczyn..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:05:41 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:21:29.
Uchwała Nr IV.16.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2015 roku
 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów biorących udział w sesji RGG.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:06:00 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:22:25.
Uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:06:11.
Uchwała Nr IV.18.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015

Załączniki do uchwały Wydatki

Załączniki do uchwały wydatki majątkowe

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:06:32.
Uchwała Nr V.19.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku
 w sprawie wystąpienia Gminy Goszczyn z członkostwa w Lokalnej Grupie Działania KKS.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:27:07 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:30:20.
Uchwała Nr V.20.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku
 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:27:20 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:31:14.
Uchwała Nr V.21.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku
 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji RGG na rok 2015.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:27:47 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:40:39.
Uchwała Nr V.22.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku
 w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ w Goszczynie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:28:15 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:42:02.
Uchwała Nr V.23.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku
 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:28:43 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:42:46.
Uchwała Nr V.24.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015.

Załączniki do uchwały Dochody

Załączniki do uchwały Wydatki

Załączniki do Uchwały Wydatki majątkowe

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:29:03.
Uchwała Nr VI.25.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015.

Załącznik do uchwały Dochody

Załącznik do uchwały wydatki

Załącznik do uchwały wydatki majątkowe

Załącznik Dotacje podmiotowe

Załącznik 1.1

Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za 2014 r.

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:45:45.
Uchwała Nr VI.26.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2015 roku
 zmieniająca uchwałę NR V.23.2011 RGG z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:45:58 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:47:11.
Uchwała Nr VI.27.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2015 roku
 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goszczyn w 2015 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:46:19 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:47:59.
Uchwała Nr VII.28.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku
 w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczone wody i odprowadzanych ścieków.....PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:50:14 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:53:34.
Uchwała Nr VII.29.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:50:26 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:55:02.
Uchwała Nr VII.30.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku
 w sprawie przystąpienia Gminy Goszczyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:50:40 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:58:25.
Uchwała Nr VII.31.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:51:02 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:14:40.
Uchwała Nr VII.32.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na organizację dożynek..doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:51:16 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:15:20.
Uchwała Nr VII.33.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku

Załącznik do Uchwały Wydatki majątkowe

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015.

Załączniki do uchwały Dochody

Załączniki do uchwały Wydatki

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 10:57:24.
Uchwała Nr VIII.34.2015 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:12:57.
Uchwała Nr VIII.35.2015 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:19:19.
Uchwała Nr VIII.36.2015 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:28:00.
Uchwała Nr VIII.37.2015 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:34:13.
Uchwała Nr VIII.38.2015 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:37:10.
Uchwała Nr IX.39.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
21 sierpnia 2015 roku
 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niekoemisynej dla Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:42:48.
Uchwała Nr IX.40.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
21 sierpnia 2015 roku
 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Goszczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:48:51.
Uchwała Nr IX.42.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
21 sierpnia 2015 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:51:52 | Data modyfikacji: 2015-10-13 11:56:18.
Uchwała Nr IX.41.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
21 sierpnia 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015 (2).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:55:32 | Data modyfikacji: 2015-10-13 11:56:28.
Uchwała Nr X.43.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn,..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:43:57.
Uchwała Nr X.44.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:45:07.
Uchwała Nr X.45.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:46:20.
Uchwała Nr X.46.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:47:18.
Uchwała Nr X.47.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:48:20 | Data modyfikacji: 2016-02-12 10:52:29.
Uchwała Nr X.48.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:50:06.
Uchwała Nr X.49.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI. 5.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:53:34.
Uchwała Nr X.50.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Nr II.6.2014 w sprawie powołania komisji budżetu fiansów i rozwoju gospodarczego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:54:36.
Uchwała Nr X.51.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:55:30.
Uchwała Nr X.52.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goszczyn na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goszczyn

Prognoza do Programu Ochrony Środowiska

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:56:23 | Data modyfikacji: 2016-02-12 11:47:51.
Uchwała Nr XI.53.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie Wieloletniej Progonzy Finansowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 11:51:12.
Uchwała Nr XI.54.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 Uchwała Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2016.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 11:54:29.
Uchwała Nr XI.55.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 11:56:02.
Uchwała Nr XI.56.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 11:57:37.
Uchwała Nr XI.57.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie ustalenia trybu udzielania i roliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 11:58:52.
Uchwała Nr XI.58.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie Wieloletniej Progonzy Finansowej Gminy Goszczyn,.,.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 12:08:47.
Uchwała Nr XI.59.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015,,.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 12:11:16.
Data wprowadzenia: 2016-02-12 12:11:16
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska