2014

Uchwała Nr III.12.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 grudnia 2014 roku
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.....pdf

Opublikowane przez: MW WRZ | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:59:48 | Data modyfikacji: 2015-05-29 14:05:36.
Uchwała Nr III.13.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOSZCZYN NA ROK 2015 NR III.13.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 grudnia 2014 roku

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2015

Załączniki do uchwały budżetowej na 2015 r. Dochody

Załączniki do uchwały budżetowej na 2015 r. Wydatki

Załączniki do uchwały budżetowej na 2015 r. Wydatki majątkowe

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

 

Opublikowane przez: MW WRZ | Data wprowadzenia: 2015-05-28 15:05:15 | Data modyfikacji: 2015-05-29 14:05:50.
Uchwała Nr I.11.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:19:21 | Data modyfikacji: 2015-01-14 12:20:56.
Uchwała Nr I.10.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:16:24.
Uchwała Nr I.9.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie zasad przyznawania wi wysokości diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:15:14.
Uchwała Nr I.8.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:13:07.
Uchwała Nr I.7.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:11:58.
Uchwała Nr I.6.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w srawie powołania komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:10:40.
Uchwała Nr I.5.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie powołania komisji oświaty, kultury zdrowia i pomocy społecznej.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:08:58.
Uchwała Nr I.4.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie powołania komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:07:24.
Uchwała Nr I.3.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:05:46.
Uchwała Nr I.2.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:04:19.
Uchwała Nr I.1.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 1
grudnia 2014 roku
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:00:53 | Data modyfikacji: 2015-01-14 12:02:45.
Uchwała Nr XXXV/185/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 października 2014 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goszczyn na lata 2015-2017.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:57:45.
Uchwała Nr XXXV/184/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 października 2014 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Goszczyn na rok 2015.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:55:18.
Uchwała Nr XXXV/183/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 października 2014 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gmninie Goszczyn na lata 2015-2019.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:52:04.
Uchwała Nr XXXV/182/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 października 2014 roku
 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Goszczyn nieruchomości położonych w miejscowości PGR Sielec, pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:46:26.
Uchwała Nr XXXV/181/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 października 2014 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:40:14 | Data modyfikacji: 2015-01-14 11:42:51.
Uchwała Nr XXXV/180/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 pażdziernika 2014 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:35:43 | Data modyfikacji: 2015-01-14 11:37:37.
Uchwała Nr XXXV/179/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 29 sierpnia 2014 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:29:58 | Data modyfikacji: 2015-01-14 11:31:37.
Uchwała Nr XXXV/178/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 29 sierpnia 2014 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:27:15.
Uchwała Nr XXXV/177/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 29 sierpnia 2014 roku
 w sprawie uzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na organizację dożynek.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:25:22.
Uchwała Nr XXXV/176/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 29 sierpnia 2014 roku
 w sprawie nieodpłatnego przejęcia w formie darowizny na własnośc Gminy Goszczyn działek położonych w miejscowości PGR Sielec.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:23:07.
Uchwała Nr XXXIV/175/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:28:23.
Uchwała Nr XXXIV/174/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:26:59.
Uchwała Nr XXXIV/173/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:24:32.
Uchwała Nr XXXIV/172/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:21:38.
Uchwała Nr XXXIV/171/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:16:56 | Data modyfikacji: 2014-07-04 12:18:46.
Uchwała Nr XXXIV/170/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Bużetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:59:28 | Data modyfikacji: 2014-07-04 12:02:37.
Uchwała Nr XXXIV/169/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 r.
 w sprawie udostępnienia bieżni okólnej wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Publicznych w Goszczynie na cele ogólnodostępne społecznie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-04 10:57:18.
Uchwała Nr XXXIV/168/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 15:11:27.
Uchwała Nr XXXIII/167/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 kwietnia 2014 roku
 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:53:31.
Uchwała Nr XXXIII/166/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 kwietnia 2014 roku
 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:51:47.
Uchwała Nr XXXIII/165/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 kwietnia 2014 roku
 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:45:31.
Uchwała Nr XXXIII/164/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 kwietnia 2014 roku
 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:32:12 | Data modyfikacji: 2014-07-03 14:33:42.
UCHWAŁA NR XXXII/163/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 lutego 2014 roku
 w sprawie uchylenia Uchwały NR XXX.154.2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 23 grudnia 2013 roku.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-04-11 09:57:23 | Data modyfikacji: 2014-04-11 09:57:58.
UCHWAŁA NR XXXII/162/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 lutego 2014 roku
 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-04-11 09:51:45.
UCHWAŁA NR XXXII/161/2014 Rady Gminy Goszczyn
z dni 26 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.doc

Załącznik nr 1 - Dochody.pdf

Załącznik nr 2 - Wydatki.pdf

Załącznik nr 3 - Wydatki na zadania inwestycyjne.pdf

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 15:01:17 | Data modyfikacji: 2014-04-10 15:04:33.
Uchwała Nr XXXI/160/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 24 stycznia 2014 r.
 w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Goszczyn w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-02-05 15:18:52.
Uchwała Nr XXXI/159/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 24 stycznia 2014 r.
 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w pos.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-02-05 15:16:40.
UCHWAŁA NR XXXI/158/2014 RADY GMINY GOSZCZYN
z dnia 24 stycznia 2014 r.
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goszczyn na rok 2014.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-02-05 15:06:14.
UCHWAŁA Nr XXXI/157/2014 RADY GMINY GOSZCZYN z
dnia 24 stycznia 2014 roku

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-02-05 14:51:45.
UCHWAŁA NR XXXI/156/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 24 stycznia 2014 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-02-05 14:39:51.
Data wprowadzenia: 2014-02-05 14:39:51
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska