Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Transmisje z obrad Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Odłowione zwierzęta z terenu gminy
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadająch osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej -
2019 rok.

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 2019.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-27 11:20:49, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podatki w 2020 roku

30 października 2019 roku podczas sesji Rady Gminy Goszczyn zostały uchwalone stawki podatków, które będą obowiązywać w 2020 roku.
Podatek od środków transportowych pozostał na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.
Stawka podatku rolnego została przyjęta zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Będzie wynosić 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy i będzie wyższa w stosunku do roku 2019 o 10,25 zł.
Stawka podatku leśnego została uchwalona zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku. Będzie wynosić 42,7328 zł za 1 ha lasu i będzie wyższa w stosunku do roku 2019 o około 0,50 zł.
Stawki podatku od nieruchomości zostały określone zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok i są następujące:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-13 09:20:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
- w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104) z dnia 30 maja 2019 roku;
- w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105) z dnia 30 maja 2019 roku;
- w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126) dnia 3 czerwca 2019 roku.
Nowe wzory informacji i deklaracji należy stosować, gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 30 czerwca 2019 roku.
Wzory informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od środków transportowych są dostępne pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:50:16, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia
3 grudnia 2018 roku
 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 15..PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 10:14:00 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:14:21, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXVI.156.2018 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 8 listopada 2018 roku
 w sprawie określenia wyskokości stawek podatku od nieruchomości 156.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 10:09:09 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:09:37, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVI.118.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 r.
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 15:08:24, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podatki w 2017 r.

W związku z deflacją wynoszącą 0,90%, część stawek w podatku od nieruchomości jest nieznacznie niższa, niż w ubiegłym roku. Natomiast stawki w podatku od środków transportowych pozostają bez zmian, czy na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku.
Do obliczenia podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto ceny skupu żyta i drewna ogłoszone w Monitorze Polskim i tak podatek rolny na obszarze naszej gminy w 2017 roku będzie wynosił 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy, a podatek leśny 42,02 zł za 1 ha lasu. Jest to niewielki spadek kwot w porównaniu do roku 2016.

 Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 r .doc
Data wprowadzenia informacji 2016-12-29 08:49:21 Informację zaktualizowano 2016-12-29 08:50:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadająch osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej.xls
Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 11:04:58 Informację zaktualizowano 2016-05-25 11:06:27, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwały podatkowe na 2016 rok

Uchwała Nr X.45.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X.46.2015 w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X.47.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr X.48.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

IN - 1

DN-1

DN-1/A

IR-1

DR-1

IL-1

DL-1

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 10:09:26, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Stawki podatków lokalnych na 2016 rok

Rada Gminy Goszczyn podczas obrad podjęła decyzję dotyczącą wysokości stawek podatku rolnego i leśnego w 2016 roku.


Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19.10.2015 roku. Cena ta wynosi 53,75 zł za 1 dt, co po przeliczeniu przez wskaźnik 2,5 q żyta daje kwotę 134,37 zł za 1 ha przeliczeniowy.


Podatek leśny został przyjęty na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 roku, gdzie obliczono średnią cenę sprzedaży drewna, która wyniosła 191,77 zł za 1 m3. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna 191,77 zł, co daje kwotę 42,19 złotych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-19 11:57:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Stawki podatków lokalnych na 2015 rok

Rada Gminy Goszczyn podczas obrad podjęła decyzję, że stawki podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych w roku 2015 pozostaną bez zmian, czyli na poziomie stawek obowiązujących w 2014 oraz 2013 roku.


Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20.10.2014 roku. Cena ta wynosi 61,37 zł za 1 dt, co po przeliczeniu przez wskaźnik 2,5 q żyta daje kwotę 153,43 zł za i ha przeliczeniowy.


W podatku leśnym Rada Gminy rówmież przyjęła stawkę ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 roku, gdzie obliczono średnią cenę sprzedaży drewna, która wyniosła 188,85 zł za 1 m3. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna, obliczobną według średniej ceny sprzedaży drewna188,85 zł, co daje kwotę 41,55 złotych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 15:41:43 Informację zaktualizowano 2015-01-12 15:42:00, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Stawki podatków lokalnych na 2014 rok

Rada Gminy Goszczyn podczas ostatnich obrad podjęła decyzję, że stawki podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych w roku 2014 pozostaną bez zmian, czyli na poziomie stawek obowiązujących w 2013 roku.
Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18.10.2013 roku. Cena ta wynosi 69,28 zł za 1 dt, co po przeliczeniu przez wskaźnik 2,5 q żyta daje kwotę 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy. Zatem podatek na 2014 rok będzie niższy od podatku obowiązującego w roku bieżącym o 1,80 złotych.
W podatku leśnym Rada Gminy również przyjęła stawkę ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 21.10.2013 roku, gdzie obliczono średnią cena sprzedaży drewna, która wyniosła 171,05 zł za 1 m³. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna 171,05 zł, co daje kwotę 37,63 złotych. W przypadku tego podatku, tak jak w podatku rolnym, mamy również obniżkę stawki w porównaniu do 2013 roku o kwotę 3,38 złotych.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-22 13:04:11 Informację zaktualizowano 2013-12-22 13:05:11, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Deklaracje podatkowe na 2013 rok

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.doc

DL-1.doc

DN-1.doc

DR-1.doc

IL-1.doc

IN-1.doc

IR-1.doc

IR-1-1.doc

ZL-1A.doc

ZL-1B.doc

ZN-1A.doc

ZN-1B.doc

ZR-1A.doc

ZR-1B.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 14:56:59 Informację zaktualizowano 2013-01-07 15:04:42, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwały podatkowe Gminy Goszczyn na 2013 rok

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2013.doc

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013.doc

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 10:31:47 Informację zaktualizowano 2013-01-07 15:05:40, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwały i deklaracje podatkowe na 2012 rok

Uchwała XI/50/2011 z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr VIII/41/ 2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Uchwała XI/51/2011 z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Uchwała XI/52/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

IN-1

DN-2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 09:44:21 Informację zaktualizowano 2012-01-18 09:55:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwały na 2011 rok

Uchwała Rady Gmniy Goszczyn z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.doc

Uchwała Rady Gmniy Goszczyn z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.doc

Uchwała Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 09:15:15 Informację zaktualizowano 2011-01-10 09:36:16, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Deklaracje i informacje podatkowe
 Deklaracje i informacje podatkowe.doc
Data wprowadzenia informacji 2009-12-01 11:12:25, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku