Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2017 strona główna 

2017
Uchwała Nr XIX.90.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2017 roku
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017.90.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:30:12, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XIX.89.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2017 roku
 w spawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:32:28 Informację zaktualizowano 2017-04-14 10:33:22, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XIX.88.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2017 roku
 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:33:58, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XIX.87.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2017 roku
 w sprawei przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goszczyn na rok 2017.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:35:27, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XX.91.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 lutego 2017 roku
 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:37:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XX.92.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 lutego 2017 roku
 w sprawie projektu dostosowania sieci szkól ponadpodstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:40:15, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XX.93.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 lutego 2017 roku
 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goszczyn w 2017 roku.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:41:13, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXI.94.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2017 roku
 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:43:20, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXI.95.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2017 roku
 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadpodstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:46:13, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXI.96.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2017 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych 96.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:49:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXI.97.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2017 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017 97.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:50:42, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXII.98.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 maja 2017 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-07-04 12:22:36 Informację zaktualizowano 2018-04-25 13:11:52, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIII.99.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok..PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 12:28:07 Informację zaktualizowano 2018-04-25 13:07:10, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIII.100.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie za 2016 rok....PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 12:52:15 Informację zaktualizowano 2018-04-25 13:06:57, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIII.101.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2016..PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 12:54:13 Informację zaktualizowano 2018-04-25 13:06:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIII.102.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn przez inne niż Gmina Goszczyn osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości....PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 12:55:42 Informację zaktualizowano 2018-04-25 13:06:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIII.103.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie przystapienia do realizajci projektu p.n. 'Nauka szansą na rozwój' w ramach działania 10.1 'Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży', poddziałanie 10.1.1 'Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)' .,.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 12:59:57 Informację zaktualizowano 2018-04-25 13:05:54, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIII.104.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:01:19 Informację zaktualizowano 2018-04-25 13:05:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIV.105.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 10 sierpnia 2017 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goszczyn 105.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:12:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIV.106.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 10 sierpnia 2017 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goszczyn 106.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:14:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIV.107.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 10 sierpnia 2017 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goszczyn 107.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:15:06, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIV.108.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 10 sierpnia 2017 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017 108.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:16:20, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXIV.109.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 10 sierpnia 2017 roku
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:17:49, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXV.110.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn...PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:20:49, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXV.111.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie w którego skład wchodzą sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Goszczynie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:22:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXV.112.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sielcu.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:36:05, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXV.113.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:38:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXV.114.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.79.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:40:43, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXV.115.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.96.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:42:39, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXV.116.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 116.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:43:56, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXV.117.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 20 września 2017 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017 117..PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:47:18, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVI.118.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 roku
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:51:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVI.119.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:52:55, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVI.120.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 120.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:54:08, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVI.121.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2017 121.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:56:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVI.122.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 27 listopada 2017 roku
 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skragę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w grójcu na Uchwałę nr XXX 2 2006 Rady Gminy w Goszczynie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:57:49, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVII.123.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 listopada 2017 roku
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:59:20, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVIII.124.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 15 grudnia 2017 roku
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 124.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 14:01:15, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVIII.125.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 15 grudnia 2017 roku
 Uchwała Budżetowa Gminy Goszczyn na Rok 2018 125.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 14:03:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVIII.126.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 15 grudnia 2017 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Goszczyn na rok 2018.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 14:05:54, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXVIII.127.2017 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 15 grudnia 2017 roku
 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 14:06:58, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku