Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Transmisje z obrad Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Odłowione zwierzęta z terenu gminy
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
Goszczyn w rejonie cmentarza oraz o przystąpieniu
do sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko
 Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn 18.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-12-18 11:34:09, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 21
lutego 2019
 Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Goszczyn (2).PDF
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 12:23:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Goszczyn

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOSZCZYN
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.12.2018 r. do 17.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Goszczyn, ul. Bądkowska 2, w godzinach od 8ºº do 14ºº oraz na stronie internetowej: www.bip.goszczyn.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 07.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Goszczynie, ul. Bądkowska 2, o godz. 1300.
Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o pzp, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Goszczyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2019 r.
Wójt Gminy Goszczyn – Waldemar Kopczyński

prognoza oddziaływania1.pdf

Goszczyn_rysunek uwarunkowania (3).pdf

Stud_kierunki_05122018.pdf

 studium gminy Goszczyn..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 11:22:17 Informację zaktualizowano 2018-12-19 11:29:16, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Goszczyn
 Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 12:20:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Goszczyn

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOSZCZYN
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.09.2018 r. do 3.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Goszczyn, ul. Bądkowska 2, w godzinach od 10ºº do 14ºº.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 26.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Goszczynie, ul. Bądkowska 2, o godz. 1300.
Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o pzp, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Goszczyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2018 r.
Wójt Gminy Goszczyn – /-/Sławomir Słabuszewski

prognoza środow. studium gminy Goszczyn1.pdf

Goszczyn_rysunek uwarunkowania 1.pdf

Goszczyn_rysunek kierunki 1.pdf

 studium gminy Goszczyn 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 13:07:12 Informację zaktualizowano 2018-09-14 14:44:18, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Konsultacje Studium Zagospodarowania
przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek uwarunkowania

Kierunki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 13:24:25, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Goszczyn

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Goszczyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2017 r.

Studium Gminy Goszczyn

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek - kierunki

Rysunek - uwarunkowania

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-29 14:22:10 Informację zaktualizowano 2016-12-29 14:30:44, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Gmina Goszczyn nie posiada planów
zagospodarowania przestrzennego.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-20 10:37:39 Informację zaktualizowano 2011-06-20 10:39:47, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku