Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2015 strona główna 

2015
Uchwała Nr IV.14.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2015 roku
 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn..PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:05:28 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:19:26, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr IV.15.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2015 roku
 w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Goszczyn..PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:05:41 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:21:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr IV.16.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2015 roku
 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów biorących udział w sesji RGG.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:06:00 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:22:25, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:06:11, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr IV.18.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015

Załączniki do uchwały Wydatki

Załączniki do uchwały wydatki majątkowe

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:06:32, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr V.19.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku
 w sprawie wystąpienia Gminy Goszczyn z członkostwa w Lokalnej Grupie Działania KKS.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:27:07 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:30:20, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr V.20.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku
 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:27:20 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:31:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr V.21.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku
 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji RGG na rok 2015.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:27:47 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:40:39, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr V.22.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku
 w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ w Goszczynie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:28:15 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:42:02, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr V.23.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku
 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:28:43 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:42:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr V.24.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
26 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015.

Załączniki do uchwały Dochody

Załączniki do uchwały Wydatki

Załączniki do Uchwały Wydatki majątkowe

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:29:03, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VI.25.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015.

Załącznik do uchwały Dochody

Załącznik do uchwały wydatki

Załącznik do uchwały wydatki majątkowe

Załącznik Dotacje podmiotowe

Załącznik 1.1

Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za 2014 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:45:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VI.26.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2015 roku
 zmieniająca uchwałę NR V.23.2011 RGG z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:45:58 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:47:11, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VI.27.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
31 marca 2015 roku
 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goszczyn w 2015 r..PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:46:19 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:47:59, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VII.28.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku
 w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczone wody i odprowadzanych ścieków.....PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:50:14 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:53:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VII.29.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:50:26 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:55:02, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VII.30.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku
 w sprawie przystąpienia Gminy Goszczyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa...PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:50:40 Informację zaktualizowano 2015-05-28 14:58:25, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VII.31.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:51:02 Informację zaktualizowano 2015-05-29 10:14:40, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VII.32.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na organizację dożynek..doc
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:51:16 Informację zaktualizowano 2015-05-29 10:15:20, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VII.33.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 kwietnia 2015 roku

Załącznik do Uchwały Wydatki majątkowe

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015.

Załączniki do uchwały Dochody

Załączniki do uchwały Wydatki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 10:57:24, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VIII.34.2015 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:12:57, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VIII.35.2015 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok..PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:19:19, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VIII.36.2015 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 r..PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:28:00, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VIII.37.2015 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:34:13, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr VIII.38.2015 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 czerwca 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:37:10, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr IX.39.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
21 sierpnia 2015 roku
 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niekoemisynej dla Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:42:48, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr IX.40.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
21 sierpnia 2015 roku
 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Goszczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:48:51, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr IX.42.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
21 sierpnia 2015 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:51:52 Informację zaktualizowano 2015-10-13 11:56:18, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr IX.41.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
21 sierpnia 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015 (2).PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:55:32 Informację zaktualizowano 2015-10-13 11:56:28, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr X.43.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn,..PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:43:57, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr X.44.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:45:07, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr X.45.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:46:20, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr X.46.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:47:18, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr X.47.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:48:20 Informację zaktualizowano 2016-02-12 10:52:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr X.48.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:50:06, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr X.49.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI. 5.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:53:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr X.50.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Nr II.6.2014 w sprawie powołania komisji budżetu fiansów i rozwoju gospodarczego.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:54:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr X.51.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku
 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:55:30, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr X.52.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
13 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goszczyn na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goszczyn

Prognoza do Programu Ochrony Środowiska

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:56:23 Informację zaktualizowano 2016-02-12 11:47:51, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XI.53.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie Wieloletniej Progonzy Finansowej Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 11:51:12, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XI.54.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 Uchwała Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2016.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 11:54:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XI.55.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 11:56:02, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XI.56.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 11:57:37, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XI.57.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie ustalenia trybu udzielania i roliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 11:58:52, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XI.58.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie Wieloletniej Progonzy Finansowej Gminy Goszczyn,.,.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 12:08:47, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XI.59.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
29 grudnia 2015 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2015,,.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 12:11:16, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku